കൈപ്പടം പോലെ ഇല, വിരലുപോലെ കായ

kaippadam pole ila

കൈപ്പടം പോലെ ഇല, വിരലുപോലെ കായ
(Kaippadam pole ila, viralu pole kaaya)

ANSWER

വെണ്ട (Venda)

Topics:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *