പോകുമ്പോള്‍ നാലാള്‍ നാലുനിറം വരുമ്പോള്‍ നാലാള്‍ ഒരു നിറം

Pokumbol naalal naalu niram

പോകുമ്പോള്‍ നാലാള്‍ നാലുനിറം വരുമ്പോള്‍ നാലാള്‍ ഒരു നിറം

(Pokumbol naalal naalu niram. Varumbol naalal oru niram)

ANSWER

മുറുക്കാൻ (Murukkan)

Topics:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *