പകലെല്ലാം മിന്നിമിന്നി രാത്രി ഇരുട്ടറയില്‍

pakalellam minni minni

പകലെല്ലാം മിന്നിമിന്നി രാത്രി ഇരുട്ടറയില്‍

(Pakalellam minni minni rathri iruttarayil)

ANSWER

കണ്ണ് (Kannu)

Topics:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *