നീണ്ടു നീണ്ടു മാനം നോക്കി പോകുന്ന പച്ചക്കുപ്പായക്കാരന്‍

Neendu neendu maanam nokki

നീണ്ടു നീണ്ടു മാനം നോക്കി പോകുന്ന പച്ചക്കുപ്പായക്കാരന്‍

(Neenu neendu maanam nokki pokunna pachakuppayakkaran)

ANSWER

മുള (Mula)

Topics:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *