കുത്തിയാല്‍ മുളക്കില്ല വേലിയില്‍ പടരും

kuthiyal mulakkilla

കുത്തിയാല്‍ മുളക്കില്ല വേലിയില്‍ പടരും

(Kuthiyaal mulakkilla veliyil padarum)

ANSWER

ചിതല്‍ (Chithal)

Topics:

One thought on “കുത്തിയാല്‍ മുളക്കില്ല വേലിയില്‍ പടരും

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *