ഞാന്‍ നോക്കിയാലെന്നെ നോക്കും ഞാന്‍ ചിരിച്ചാലവനും ചിരിക്കും

Kusruthi chodyam njan nokkiyal

ഞാന്‍ നോക്കിയാലെന്നെ നോക്കും ഞാന്‍ ചിരിച്ചാലവനും ചിരിക്കും

(Njan nokkiyalenne nokkum njan chirichalavanum chirikkum)

ANSWER

കണ്ണാടി (Kannadi)

Topics:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *