വെള്ളത്തില്‍ പിറന്ന് വായുവില്‍ വളര്‍ന്ന്

vellathil pirannu kadamkadha

വെള്ളത്തില്‍ പിറന്ന് വായുവില്‍ വളര്‍ന്ന്

(Vellathil pirannu vaayuvil valarnnu)

ANSWER

കൊതുക്‌ (Kothuku)

Topics:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *