തിന്നില്ല കുടിക്കില്ല, തല്ലാതെ മിണ്ടില്ല

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *