ഏറ്റവും ഉള്ളില്‍ അറബിക്കടല്‍ അതിനു മേലെ വെള്ളിത്തകിട്‌ അതിനുമേലെ പൊന്നിന്‍ തകിട്‌ ചുറ്റിലും പൊന്തം പൊന്തം

ettavum ullil arabikkadal kadamkadha

ഏറ്റവും ഉള്ളില്‍ അറബിക്കടല്‍ അതിനു മേലെ വെള്ളിത്തകിട്‌ അതിനുമേലെ പൊന്നിന്‍ തകിട്‌ ചുറ്റിലും പൊന്തം പൊന്തം

(Ettavum ullil arabikkadal, athinu mele vellithakidu, athinumele ponnin thakidu, chuttilum pontham pontham)

ANSWER

തേങ്ങ (Thenhga)

Topics:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *