നിത്യം കുളിക്കും ഞാന്‍..മഞ്ഞ നീരാടും ഞാന്‍.. പിന്നെ ഇരിക്കും ഞാന്‍ കാക്കയെ പോലെ

kadamkadha with answers

നിത്യം കുളിക്കും ഞാന്‍..മഞ്ഞ നീരാടും ഞാന്‍.. പിന്നെ ഇരിക്കും ഞാന്‍ കാക്കയെ പോലെ

(Nithyam kulikkum njan, manja neeradum njan, pinne irikkum njan kakkaye pole)

ANSWER

അമ്മിക്കല്ല് (Ammikkallu)

Topics:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *