എഴുത്തുണ്ട് പുസ്തകമല്ല, ചിത്രമുണ്ട് ചുവരല്ല, വട്ടത്തിലാണ് ചക്രമല്ല

kadamkadha in Malayalam

എഴുത്തുണ്ട് പുസ്തകമല്ല, ചിത്രമുണ്ട് ചുവരല്ല, വട്ടത്തിലാണ് ചക്രമല്ല

(Ezhuthundu pusthakamalla, chithramundu chuvaralla, vattathilaanu chakramalla)

ANSWER

നാണയം (Nanayam)

Topics:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *