താമസമെല്ലാം മൂക്കന്നൂരിൽ, കാലുകൾ രണ്ടും ചെവിയന്നൂരിൽ, ഇടയ്‌ക്കു വാസം കൂടന്നൂരിൽ; ഞാനാരെന്നു പറഞ്ഞീടാമോ?

Thamasamellam koodennooril kadamkatha

താമസമെല്ലാം മൂക്കന്നൂരിൽ, കാലുകൾ രണ്ടും ചെവിയന്നൂരിൽ, ഇടയ്‌ക്കു വാസം കൂടന്നൂരിൽ; ഞാനാരെന്നു പറഞ്ഞീടാമോ?

(Thaamasamellam mookkannooril, kaalukal randum cheviyannooril, idakku vaasam koodannooril; njanarennu paranjeedamo?)

ANSWER

കണ്ണട (Kannada)

Topics:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *